Translations


Manifest Dogma W4

Verzia 1.1 | FINÁLNA | 26. február 2003 (update)
Aktuálna verzia a ďalšie informácie: http://dogma.pixy.cz
Toto je aktuálna verzia nahradzujúca predchádzajúcu verziu Dogma W4 1.0
Download: HTML formát [archív ZIP, 233 kB]


Slovníček

Dogma:
autoritatívne a exaktne formulované prehlásenie doktríny, nepodporované za účelom diskusie, ale pre vieru či presvedčenie; systém zásad alebo doktrín, alebo jednotlivá nariadená doktrína; ustanovená a široko dodržovaná zásada alebo názor.
W4:
Worth World Wide Web
Worth:
kvalitný, hodnotný, dostatočne dôležitý pre ospravedlnenie svojej existencie; majúci peňažnú hodnotu; majúci tomu zodpovedajúce bohatstvo

Súhrn

Manifest Dogma W4 (W4D) vznikol ako súkromná inicitíva skupiny webdesignérov. Jeho cieľom je vytýčenie stratégie pre tvorbu webu podľa prísne vymedzených pravidiel. Nechce definovať žiadne obecne záväzné normy. Iba predpisuje jeden z mnohých možných spôsobov tvorby webu. Dodržanie týchto postupov má zaistiť všeobecne prístupné, bezbariérové a prehľadné dokumenty. Ktokoľvek tieto pravidlá môže použiť, nemusí ich však použiť nikto - nepopierame, že kvalitný web sa dá vytvoriť i inými postupmi.

Pokiaľ sa však ktokoľvek rozhodne niektorú zo zásad (alebo všetky) dodržať, autori W4D mu zaisťujú, že tím prospeje prístupnosti a použiteľnosti svojich prezentácií. Nič viac neponúkame a nič viac po nikom nechceme.


Prehlásenie W4D

O pravidlách tvorby hodnotného a všeobecne prístupného webu bolo napísaných mnoho článkov a publikácií. Ako autori sme si vedomí, že jeden príklad je lepší než tisíce kníh. Prezentácia, ktorá sa hlási k dodržaniu Dogmatu W4, preto rešpektuje Zásady W4D.

Tieto zásady niesú pre kvalitný web nevyhnutné, ich dodržovaním ale znižujete riziká obmedzenia jeho prístupnosti a použiteľnosti.


Zásady W4D

Pozn.: Pri každom bode je uvedený odkaz na detailný popis, vysvetlenie dôvodov, prečo boli uvedené pravidlá použité a aké výhody ich dodržanie prináša.

1. Kód dokumentu

Kód dokumentov bezchybne vyhovuje striktnému HTML 4.01 alebo XHTML. Súčasne zohľadňuje spätnú kompatibilitu i uprednostňuje dopredu kompatibilnú syntax.

2. Záhlavie dokumentu

Záklavie obsahuje stručný a výstižný titulok, meno a e-mail autorov kódu a kódovanie dokumentu, pokiaľ sa líši od východzieho kódovania.

3. Štruktúra dokumentu

Autor musí zaistiť, že dokument a jeho kód verne odrážajú sémantiku a štruktúru obsahu. Hlavnému oznámeniu dokumentu môžu predchádzať iba informácie, ktoré sa čitateľ má dozvedieť, než toto oznámenie začne čítať. Telo dokumentu nesmie obsahovať značky, ktoré nenesú sémantickú alebo štrukturálnu informáciu, ani obsah, ktorý má iba prezentačný charakter.

4. Navigácia

Každý dokument v prezentácii okrem úvodnej strany musí obsahovať odkaz na úvodnú stranu. Všetky ďalšie časti dokumentu určené k navigácii musia byť prezentované a umiestnené vo všetkých dokumentoch zhodne. Dlhšie dokumenty musia byť rozdelené do sekcií, odkazovaných z prologu dokumentu.

5. Úvodná strana

Úvodná strana celej prezentácie musí zreteľne popisovať cieľ a vyjadrenie tejto prezentácie. Viditeľne odkazuje kontakt na administrátora.

6. Vyjadrenie dokumentu

Každá informácia oznamovaná dokumentom musí byť dostupná v textovom formáte.

7. Odkazy

Všetky odkazy a ďalšie aktívne prvky musia jasne popisovať svôj cieľ a akciu, ktorú ich aktivácia spôsobí. Odkazy musia zostať podčiarknuté, pokiaľ ich podčiarknutie nezakáže užívateľ. Pretransformovanie dokumentu môže spôsobiť iba aktivácia nejakého prvku.

8. Tabuľky

Tabuľkové prvky môžu byť v dokumente použité k rozmiestneniu a formátovaniu tabuľkových dát, nikdy k definovaniu vzhľadu dokumentu. Tabuľky musia byť prístupné bez ohľadu na použitý spôsob prezentácie (okrem prípadov kedy koncové zariadenie tabuľky vôbec nepodporuje), čitateľné a ich obsahu musí predchádzať výstižný nadpis a/alebo zhrnutie.

9. Použitie dokumentu

Obsah ani kód dokumentu nesmie predpojať, doporučovať ani vyžadovať konkrétny spôsob použitia. Prístupnosť obsahu dokumentu nesmie dávať žiadnemu spôsobu prezentácie prednosť.

10. Doplnky dokumentu

Kód, ovplyvňujúci prezentáciu dokumentu, musí byť umiestnený v externých súboroch, pripojených k dokumentu v jeho záhlaví. Korektná prezentácia dokumentu nesmie závisieť na nejakom doplnku (alebo jeho časti), ktorý môže byť užívateľom zakázaný či odinštalovaný, alebo ktorý po užívateľovi vyžaduje inštaláciu softwaru, ktorý nieje v jeho prostredí práve dostupný. Kód dokumentu ani jeho doplnky nesmú meniť alebo nebrať ohľad na užívateľské predvoľby.

11. Farby

Farby v dokumente musia byť definované s ohľadom na dostatočný kontrast jasu a odtieňu popredia a pozadia. Na pozadí nesmie byť použitá vzorka, ktorá akokoľvek znižuje čitateľnosť obsahu.

12. Text

Okolo každého textu musí byť zreteľný priestor. Veľkosť písma môže byť definovaná iba absolútne alebo relativnými jednotkami, žiadne písmo nesmie byť definované menšie než xx-small. Definícia typu písma musí obsahovať položku, ktorá je zaručene dostupná na každom zariadení (to je obvykle zaistené obecnou rodinou písma).

13. Autori

Autori dodržujúci tieto zásady ich môžu uviesť a/alebo odkázať vo svojich dokumentoch.